«Ал-Хаким ат-Термизий хаёти ва мероси» «Узбек кураши тарихи, тараккиёти ва истикболлари» халкаро илмий конференцияси

«Бу кадимий диёрда яшаб утган беназир аллома Хаким Термизий, Ислом дунёсида олти буюк мукаддисдан бири сифатида тан олинган Имом Исо ат – Термизий, муаррих Самандар Термизий каби унлаб улуг аждодларимиз, азиз – авлиёларнинг муътабар номларини халкимиз хурмат – эхтиром билан тилга олади».


Ислом Каримов

Конференция туплами маколалари:

1-кисм.

1. Хаким Термизий - «Хакимия» тарикатининг асосчиси (Муаллиф: Ж. Омонтурдиев (Термиз ДУ, профессор))
2. Ал-Хаким ат-Термизий хикматлари (Муаллиф: Б. Муртазоев (Термиз ДУ, фил. фан. ном.))
3. Ал-Хаким ат-Термизийнинг сирлар хакидаги асарлари (Б. Умуркулов (Термиз ДУ, доцент))
4. Ал - Хаким ат - Термизий меросини урганишда Европа шаркшуносларининг урни (З.Чориев (Термиз ДУ, т.ф.д. проф.))
5. Узбекистонда ал-Хаким ат-Термизий меросини урганилиши тарихидан (Р. Холиқова (ТДТУ т.ф.д. проф.))
6. Имом ат-Термизий ва Ислом маданияти (К. Кодиров (ХТВ МИДУМИ))
7. Урта Осиё тасаввуфининг биринчи тарикати (Х. Худойбердиев (Термиз ДУ, доцент), Г. Худойбердиева (Термиз ДУ, укитувчи))
8. Варрок Термизий ал- Хаким ат-Термизий таълимоти давомчиси (Т. Пардаев ( Термиз ДУ, доцент), Б. Тиловов (Термиз ДУ, доцент))
9. Ал-Хаким ат-Термизий асарларида муршид ва муридлик талкинлари (С.Турсунов (Термиз ДУ, т.ф.д., проф.))
10. «Манозил ул-ибод мин ал-ибода» асари мундарижасига доир (Б. Муртазоев (Термиз ДУ, фил. фан.ном.), Ю. Валикулов (Термиз ДУ, доцент))
11. Ахмад Устурлобий асарларида ал-Хаким ат-Термизий фаолиятининг акс эттирилиши (Х.Кичкилов (Термиз ДУ, доцент)
12. Ал-Хаким ат-Термизийнинг «Бадв уш - шаън» («Хаёт йули») асари хакида (Э.Бобомуродов (Термиз ДУ, фал. фан. док.), Г.Кудратов (Термиз ДУ, илмий ходим))
13. Ал-Ҳаким ат-Термизий даврида Термиз ва Чағониённинг тарихи ва маданиятини урганиш: тадқиқотлар, натижалар ва истиқболлар (З. Чориев (Термиз ДУ, т.ф.д., проф.), Т. Аннаев ( Термиз ДУ, т.ф.н.))
14. Ал - Хаким ат - Термизий меъморий иншоотининг шаклланиш тарихи (янги тадкикотлар асосида) (Ж. Аннаев (УзМУ, укитувчи), Т. Аннаев (Термиз ДУ, т.ф.н.))
15. Термиз ва Чагониённинг ал-Хаким ат-Термизий даври тарихий топонимикаси (С. Бобоева (Термиз ДУ, аспирант), Н. Икромов (Термиз ДУ, катта укитувчи))
16. VIII-IX асрларда Термиз ва Чагониёнда тангалар муомаласи, савдо ва маданий алокалар (Ш.Даминов (Термиз ДУ, аспирант), Х.Даутов (Термиз ДУ, магистр))
17. Ал-Хаким ат-Термизий даври ва Термиз буддавийлик монастирларининг такдири (К.Куидзо (Токио, профессор), Ж.Аннаев (УзМУ, укитувчи))
18. Ал-Хаким ат-Термизий даврида Термизнинг илк сиркор буюмлари (А. Бобохужаев (Термиз Археология музейи), О. Исаев (Термиз ДУ, укитувчи))
19. VIII-IX асрларда Термиз худудларида сугориш иншоотлари (Ш. Худойбердиев (Термиз ДУ, катта укитувчи), У. Худойкулов (Термиз ДУ, каттта укитувчи))
20. Эски Термиз ёдгорликлар мажмуини халкаро туризм масканига айлантириш масалалари (Б. Бердиев (Термиз ДУ, катта укитувчи), З. Холиков(Термиз ДУ, доцент))
21. Сурхон вохасининг VIII-IX асрлар ёдгорликларидан халкаро туризм максадларида фойдаланиш (Б. Сафаров (Термиз ДУ, катта укитувчи))

2-кисм.

1. Кураш - ёшларга миллий истиклол гоясини сингдириш омилларидан бири (Х.Рафиев (СамДУ, доцент))
2. Ал-Хаким ат-Термизий хотирасига багишланган кураш буйича халкаро турнирининг ташкилий асослари (Ж.Тошпулатов (Термиз ДУ, профессор))
3. Миллий кураш тараккиётида мухим боскичлар (А.Атоев (Бухоро ДУ, профессор))
4. Миллий кураш баркамол авлодни тарбиялаш омили сифатида (М.Абдуллаева (Наманган ДУ, доцент.), М. Рахимов (Бухоро ООЕСИ, катта укитувчи))
5. Кураш-ёшларни жисмоний ва маънавий камол топтириш омилларидан бири (У.Иброхимов (Термиз ДУ, профессор))
6. Контроль физической подготовленности борцов-курашистов высокого класса (Ф.Карипидис (Греческий институт физической культуры, доцент))
7. Узбек кураши тарихидан (Ш. Машарипов (Коракалпогистон республикаси (Мангит шахри), У.Иброхимов (Термиз ДУ, профессор))
8. Кураш атамалари ва тушунчаларини ягона тизимга келтириш масалалари (К. Алимов, (ТермизДУ, пед.фан.ном.))
9. Кураш-буюк аждодларимиз мероси (Р. Тулаганов (Термиз ДУ, пед.фан.ном.), А. Хаккулов (Термиз ДУ, катта укитувчи))
10. Кураш удумлари (И.Вардиашвили (Карши ДУ, доцент))
11. Кураш - жисмоний тарбия воситаларидан бири сифатида (Ж. Нуршин (Козогистон, Чимкент, доцент))
12. Ёшларни жисмоний тарбиялаш тизимида миллий курашнинг тутган урни (М. Махмудов (Бухоро ДУ, доцент))
13. Кураш – тарбия мактаби (М. Усмонов (Термиз ДУ, магистр), Ж. Тошпулатов (Термиз ДУ, профессор))
14. Кураш - кадимги спорт тури (М. Алланазаров (Термиз ДУ, катта укитувчи), З. Рахимов (ТермизДУ, укитувчи))
15. Узбек курашида юкори курсаткичларга эришиш йуллари (Х. Шарипов (Термиз ДУ, катта укитувчи), И. Даминов (Термиз ДУ, катта укитувчи))
16. Ёшлар маънавиятини шакллантиришда узбек миллий курашининг урни (З. Жумаев (Термиз ОЗК), Ш. Худойбердиев (Термиз ОЗК))
17. Борьба «хуреш» как средство воспитания волевых качеств студентов (Л. Фомин (Россия, Красноярск, доцент))
18. Роль и значение ритуалов для борцов в национальных видах борьбы (О. Ондар (Россия, Кызыл, доцент))
19. Олим-устоз муаллим (К. Эшназаров (Термиз ДУ, доцент), А. Курбонов (ТермизДУ, катта укитувчи))
20. Узбек кураши тараккиётида жаркургонлик полвонларнинг урни (К. Мамадиёров (Термиз ДУ, катта укитувчи), У. Мамадиёров (ТермизДУ, талаба))
21. Кураш-Амир Темур харбий жанговарлигининг воситаларидан бири (О. Бегимкулов (Термиз ДУ, катта укитувчи), У. Иброхимов (Термиз ДУ,профессор))
22. Узбекистонда хотин-кизлар кураши ва унинг истикболлари (Ш. Алимов, (Термиз ДУ, укитувчи))
23. Кураш миллий кадриятларимиз ва маънавиятимизнинг таркибий кисми (П. Тураев (Термиз ДУ, укитувчи))
24. Из истории развития борьбы «кураш» в Приаралье (Б. Кошанов (Каракалпакский ГУ, доцент), Ж.Мамбетов (Нукусский пед. инс. доцент))
25. Узбек кураши ва белбогли кураш – халк сайиллари ва туй-томошалари безаги (А. Мирзаев (Термиз ДУ, укитувчи), З. Рахимов (Термиз ДУ, укитувчи))
26. Сурхонлик курашчи–олим–мураббий (Т.Хайдаров (Термиз ДУ, пед.фан.ном.), А.Рахматуллаев (Термиз ДУ, пед.фан.ном.))

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License